เทศบาลตำบลจุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/07/2019 อ่าน: 7,448 ครั้ง


เทศบาลตำบลจุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิ ม.3 ม.ศ.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. นักการ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิป.6 ขึ้นไป

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิป.6 ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5442-1412 ต่อ 13

ประกาศรับสมัคร