มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/07/2019 อ่าน: 4,714 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1 วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
- มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
-  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 22750 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดีมาก
- มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
-  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2441-6036 และ 0-2441-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร