ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2019 อ่าน: 6,418 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ เลขที่ 246 จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,ภาษาศาสตร์หรือศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ,วรรณคดีภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. อาจารย์ เลขที่ 272 จำนวน 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา, Science education, ชีววิทยา,เคมี และแขนงต่าง ๆ ในเคมี, ฟิสิกส์และแขนงต่างๆในฟิสิกส์ จากสถาบันศึกษาและสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติครุศาสตรมหาบัณฑิต  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา,พันธุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ตามที่ สกอ.กำหนด และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต  ศึกษาศาสตร์บณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี, ชีววิทยา,ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, และสาขาสัมพันธ์ตามที่ สกอ. กำหนด  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี,ชีววิทยา, ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์ เลขที่ 063 จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์,สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชน,การบริหารงานสาธารณะ

4. อาจารย์ เลขที่ 268 จำนวน 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร, การจัดการธุรกิจ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ในสาขาการตลาด,สาขาการจัดการค้าปลีก, สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

5. อาจารย์ เลขที่ 264 จำนวน 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ส.ม., วท.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ส.ด.)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์

6.  อาจารย์ เลขที่ 274 จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษา, สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาการกีฬา
- มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติฐาน TCI หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการขึ้นไปในรอบไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง (ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร