เทศบาลตำบลบ้านเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/07/2019 อ่าน: 2,336 ครั้ง


เทศบาลตำบลบ้านเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชการ 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย)ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

3. คนงานประจำรถเก็บขยะ (ทักษะ) 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปี่ที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีทักษะในการทำความสะอาด

พนักงานจ้างทั่วไป
4. ภารโรง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า) 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปี่ที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4486-6040, 0-4486-6041

ประกาศรับสมัคร