กศจ.เพชรบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 23 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/07/2019 อ่าน: 8,036 ครั้ง


กศจ.เพชรบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 23 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 4 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการบัญชี 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวัดและประเมินการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร