เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/07/2019 อ่าน: 6,191 ครั้ง


เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย และ
- ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

3. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กจ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กจ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. นักการ 4 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)
2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
3. คนงาน 4 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)
4. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6).
5. คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 2 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)
6. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารโรง) 2 อัตรา  (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3240-3888 ต่อ 2214

ประกาศรับสมัคร