เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/07/2019 อ่าน: 4,077 ครั้ง


เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

4 ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
3. คนสวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
4. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)
5. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (วุฒิม.3 ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า)
6. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร