สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/07/2019 อ่าน: 1,628 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-613145

ประกาศรับสมัคร