โรงพยาบาลละงู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/06/2019 อ่าน: 3,828 ครั้ง


โรงพยาบาลละงู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
กรณีผู้สมัครไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว แต่หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะทำการจ้างในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 560 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาชาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้
อัตราค่าจ้าง วันละ 480 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7477-3563 ต่อ 100,101

ประกาศรับสมัคร