ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (สตูล)

สร้างเมื่อ: 13/04/2019 อ่าน: 5,705 ครั้ง


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (สตูล) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 5 ปฏิบัติงานในพื้นที่สาขาสตูล
รายละเอียด
ปฏิบัติงานเร่งรัดการชำระหนี้ เพื่อป้องกันมิให้หนี้ตกชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ  สำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท และสินเชื่อที่มีวงเงินเกิน 15.0 ล้านบาทแต่มีภาระหนี้คงค้างต่ำกว่า 15.0 ล้านบาท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารฯ กำหนด  ประสานงานกับสาขาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เริ่มค้างชำระ  ติดตามการรับชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกหนี้  เพื่อให้การป้องกันและติดตามหนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  การบัญชี  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการอำนวยสินเชื่อ  การวิเคราะห์สินเชื่อ  การเร่งรัดติดตามหนี้ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
สามารถขับรถยนต์ รวมถึงมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล หรือพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การเจรจาต่อรอง  การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร