มศว. (องครักษ์) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สร้างเมื่อ: 07/04/2019 อ่าน: 2,831 ครั้ง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0175
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013

ประกาศรับสมัคร