โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/03/2019 อ่าน: 3,951 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกตามที่ประกาศ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร