โรงพยาบาลละงู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/03/2019 อ่าน: 4,386 ครั้ง


โรงพยาบาลละงู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 560 บาท

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหาร บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
อัตราค่าจ้าง วันละ 414 บาท

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อายุระหว่าง 18 – 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามาัญ
ทีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี
ไม่สูบบุหรี่/เสพสารเสพติดทุกชนิด
อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

4. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อายุ 20 – 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้
ไม่สูบบุหรี่/เสพสารเสพติดทุกชนิด
รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ
อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7477-3563 ต่อ 100,101

ประกาศรับสมัคร