มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

สร้างเมื่อ: 20/03/2019 อ่าน: 3,073 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการ
3. มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบเว็บไซต์
5. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
6. มีทักษะในด้านการนำเสนอและการจัดกิจกรรม
7. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4535-2000 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร