มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 70 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/03/2019 อ่าน: 20,727 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จำนวน 11 อัตรา)
2. อาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม (จำนวน 2 อัตรา)
3. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 4 อัตรา)
4. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 อัตรา)
5. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน (จำนวน 1 อัตรา)
6. อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 11 อัตรา)
7. อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(จำนวน 3 อัตรา)
8. อาจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 6 อัตรา)
9. อาจารย์ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ (จำนวน 4 อัตรา)
10. อาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
11. อาจารย์ ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (จำนวน 2 อัตรา)

สายสนับสนุน
1. นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) เงินเดือน 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองการทำงานหรือสัญญาจ้าง

2. นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ) เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

3. นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. นักวิชาการศึกษา (ศูนย์วิจัยสี) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยมีคะแนนการทดสอบ ดังนี้
ผลภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่น้อยกว่า 434 หรือ
ผลภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 403 หรือ
ผลภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือ
ผลภาษาอังกฤษ RT-TEP ไม่น้อยกว่า 4 หรือ
มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า (ถ้ามี)


5. นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์

6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์  1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี(ต้องแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)

7. สถาปนิก  1 อัตรา เงินเดือน 20,540 บาท
- วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีสถาปนิก
- เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์
- มีประสบการณทำงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

8. นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

9. นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาการเงิน

10. นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาการเงิน

11. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

12. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์จากต้นสังกัด)
- สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft word,Excel และ Power Point เป็นต้น หากมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop WordPressหรือมีความสามารถเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลหรือสามารถออกแบบ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร