โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/03/2019 อ่าน: 3,155 ครั้ง


โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์


2 นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

3 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี

5 ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ

6 พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
- เพศชาย - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8 พนักงานทั่วไป กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9 พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
เพศชาย - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-611355

ประกาศรับสมัคร