โรงเรียนบ้านบะ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาปฐมวัย

สร้างเมื่อ: 13/03/2019 อ่าน: 2,067 ครั้ง


โรงเรียนบ้านบะ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร