สำนักงาน กสทช.เขต 22 (อุบล) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/01/2019 อ่าน: 6,428 ครั้ง


สำนักงาน กสทช.เขต 22 (อุบล) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง
1. ด้านวิเคราะห์และนโยบายและแผน 2 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ ภาษาวรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมทางโทรคมนาคม วิศวรรมทางไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาทางไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา  การจัดการโทรคมนาคม
- มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ กสทช.กำหนด (ดูในประกาศ)
- มีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft) ตามที่กำหนด (ดูในประกาศ)

2. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
- มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ กสทช.กำหนด (ดูในประกาศ)
- มีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft) ตามที่กำหนด (ดูในประกาศ)

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท + ค่าครองชีพ 2,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 (สมัครได้ที่ สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคทุกแห่ง)

ประกาศรับสมัคร