มศว.องครักษ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

สร้างเมื่อ: 05/12/2018 อ่าน: 3,231 ครั้ง


มศว.องครักษ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3925 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา    
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
7. มีความเข้าใจในงานบริการ และพร้อมที่จะให้บริการ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 03-739-5383-6 ต่อ 0

ประกาศรับสมัคร