โรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/12/2018 อ่าน: 6,633 ครั้ง


โรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3910 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ทางด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5318 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5319 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกชีววิทยา ทางด้านการสอนวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท    
วุฒิปริญญาตรี 19,650 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 03-739-5383-6 ต่อ 0

ประกาศรับสมัคร