มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 69 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/09/2018 อ่าน: 21,757 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที่  1/2561
1. อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จำนวน 3 อัตรา)
2. อาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
3. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 6 อัตรา)
4. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 อัตรา)
5. อาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 15 อัตรา)
6. อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 3 อัตรา)
7. อาจารย์ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์(จำนวน 1 อัตรา)
8. อาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (จำนวน 8 อัตรา)
9. อาจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 อัตรา)
10. อาจารย์ ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย(จำนวน 1 อัตรา)
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วศ.บ หรือ ค.อ.บ. หรือ อส.บ. หรือ ทล.บ สาขาอุตสาหการ การผลิต หรือสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโพลิเมอร์ วิศวกรรมขึ้นรูปโลหะ

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประมง

3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านจุลชีววิทยา หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-  วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองการทำงานหรือสัญญาจ้าง

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ.)

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ.)

7. นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

8. นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์

9. ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา ต้องมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน การบริหางบประมาณ การเงินและพัสดุ มาไม่น้อย 2 ปี

11. บุคลากร 1 อัตรา
-  ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

13. นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ)

15. นักวิเทศสัมพันธ์  1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์การทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

16. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการเงิน สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี

17. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

18. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
-  วุฒิปริญญาตรีด้านพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา

19. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เช่นสาขาจิตวิทยา / สาขาการแนะแนว / สาขาแนะแนวและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา / สาขาบริการปรึกษาและการแนะแนว / สาขาจิตวิทยาการปรึกษา / สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือปริญญาตรีศึกษาศาสตร
บัณฑิต ที่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและการแนะแนวในหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 5 หน่วยกิต

20.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการศึกษาทุกสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน หรือปริญญาโททางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษา หรือ ปริญญาโททางคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษา

21. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาษาอังกฤษศึกษา การแปล (วิชาเอกการแปลสายภาษาอังกฤษ-ไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษา

22. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ การบริหารโครงการ ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์จากต้นสังกัด)

23. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาสุขภาพความงาม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสุขภาพความงามและสปา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี   สาขาคอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
-  มีประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยว่า 2 ปี

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร