มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/09/2018 อ่าน: 4,974 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (เพาะชำง) เงินเดือน 19,500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้(ทุกสาขาวิชา)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอยำงดี

2. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 19,500 บาท
-  เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผ่านการศึกษาวิชาจิตวิทยาทั่วไป
- ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลา หรือปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา หรือประสบการณ์สอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการพิจารณา)

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 19,500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 2.75
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 22,750 บาท

- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยำงอื่นที่เทียบเทำได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-6036 และ 0-224-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร