มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์ 30 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/09/2018 อ่าน: 7,388 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 12-24 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
4. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา)
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาเอก
7. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) วุฒิปริญญาเอก
8. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) วุฒิปริญญาโท - เอก
9. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-พลศึกษาและนันทนาการจำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ ศาลายา)วุฒิปริญญาเอก
10.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา  (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
11. สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาเอก
12. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) วุฒิปริญญาโท - เอก
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา(ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) วุฒิปริญญาเอก
15. สาขาวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
16. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา
17. สาขาวิชาการบัญชี (ปฏิบัติงานพื้นที่ศาลายา) จำนวน 2 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
18. สาขาวิชาเซรามิกส์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
19. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
20. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
22. สาขาวิชาเทคโนโลยีโฆษณา (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-24 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร