อบต.ชะแล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/07/2018 อ่าน: 3,863 ครั้ง


อบต.ชะแล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,500 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400- 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม สำรวจ โยธา
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม สำรวจ โยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม สำรวจ โยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา

3. พนักงานขัรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3491-9820

ประกาศรับสมัคร