มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย39 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/03/2018 อ่าน: 3,706 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 39 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก 2 อัตรา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก 1 อัตรา
3. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง   ปริญญาโท 1 อัตรา
4. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง   ปริญญาโท 1 อัตรา
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   ปริญญาโท 1 อัตรา
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ปริญญาเอก 1 อัตรา  ปริญญาโท-เอก 2 อัตรา
7. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 2 อัตรา ปริญญาเอก 1 อัตรา  ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
8. สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาโท 2 อัตรา
7. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาต่างประเทศ  ปริญญาเอก 1 อัตรา
8. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป–สังคม/มนุษย์ ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
9. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาไทย ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)  ปริญญาโท 1 อัตรา  ปริญญาเอก 1 อัตรา
11. สาขาวิชาการจัดการ  ปริญญาเอก 4 อัตรา
12. สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
13. สาขาวิชาการตลาด  ปริญญาเอก 1 อัตรา
14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ปริญญาเอก 1 อัตรา
15. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ปริญญาเอก 2 อัตรา (หัวหิน)
16. สาขาวิชาการจัดการ  ปริญญาเอก 2 อัตรา (หัวหิน)
17. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
18. สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาโท 1 อัตรา (หัวหิน)
19. สาขาวิชาการจัดการ  ปริญญาเอก 1 อัตรา
20. สาขาวิชาโลหะและรูปพรณอัญมณี ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
21. สาขาวิชาจิตรกรรม ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
22. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา  ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
23. สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร