คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 19/12/2017 อ่าน: 1,597 ครั้ง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา
1.2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
1.3 มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.4 มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
1.5 เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
1.6 มีความรู้ความเข้าใจในบริหารงานทั่วไป และบริหารจัดการงานทั่วไปได้ดี
1.7 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
1.8 ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.9 ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
1.10 ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2549-4154

ประกาศรับสมัคร