กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง

สร้างเมื่อ: 30/09/2013 อ่าน: 722 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง รับสมัคร 10 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556

รายละเอียด
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จำนวน:  1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 13,300 - 14,630 บาท
วุฒิ: ปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน:  3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 13,300 - 14,630 บาท
วุฒิ: ปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน:  5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 10,200 - 11,220 บาท
วุฒิ: ปวส.
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมัครได้ที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โทร 0-2579-3690 ในวันเวลาราชการ

เอกสารฉบับเต็ม: http://www.person.doae.go.th/person2011/sites/default/files/new56/select/test/require_stat_account.pdf

Website: http://www.person.doae.go.th/