กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/07/2017 อ่าน: 7,536 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

4. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทาภูมิศาสตร์กายภาพทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

6. นักวิชาการเกษตร 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางการจัดการศัตรูพืช ทางโรคพืช ทางปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา

7. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ทางพืชศาสตร์ทางพืชไร่ ทางพืชสวน
ทางการจัดการศัตรูพืช ทางโรคพืช หรือทางปฐพีวิทยา
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 - สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร หรือทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
 - สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร

8. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=