กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 255 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/06/2017 อ่าน: 15,178 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 255 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (บรรจุทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดชายแดนใต้) 250 อัตรา
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=