สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/10/2016 อ่าน: 5,822 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
2. นักวิเคาะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
3. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
5. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาวิชาหนึ่งทางบรรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางาสารนิเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์
6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
7. นักวิเคาะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
8. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9.  นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
10. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
11. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
12. นักนิติวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
13. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
14. ช่างภาพการแพทย์  เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=