โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/07/2016 อ่าน: 2,429 ครั้ง


โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล
1.นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน1 อัตรา เงินเดือน 8,600 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร
3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,600 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
5.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
6.พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-11 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=