สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/06/2016 อ่าน: 2,460 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. นักนิติวิทยาศาสตร์ (ป.โท) 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
2. นักวิเทศสัมพันธ์ (ป.โท) 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
3. นักจัดการงานทั่วไป (ป.โท) 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
4. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟิสิกสฺ เคมี ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง
5. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
6. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
7. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
8. พนักงานทั่วไป1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราเงินเดือน: ปริญญาโท 15,300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=