กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ: 30/07/2013 อ่าน: 814 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง:    
1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม)
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน:    13,300-14,630 บาท
ระดับการศึกษา:    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม) ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้    
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
- สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีการหมัก หรือทางเทคโนโลยีชีวเคมี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือทางชีววิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

ลักษณะการปฏิบัติงาน:
1. ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม
(2) ให้การพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม
(3) เป็นพยานศาลเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
ด้านวิศวกรรม
- ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
- ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ด้านวิศวกรรมและคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และด้วยความสะดวกรวดเร็ว    
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบ้ตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
(2) ให้การพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) เป็นพยานศาลเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
- ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการขอรับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และด้วยความสะดวกรวดเร็ว

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 9 เลขที่ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตั้งแต่ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/