กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2015 อ่าน: 927 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
4. ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการพิมพ์
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
6. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
8. นักวิชาการเกษตร จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ภายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
10. นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครทางอินเตอร์ได้ที่ http://job2.doae.go.th ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/doae23032558.pdf