สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง รับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สร้างเมื่อ: 23/03/2015 อ่าน: 543 ครั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครทางอินเตอร์ได้ที่ http://job2.doae.go.th ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/chainat230325588.pdf