กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ทั่วไป) จำนวน 100 ตำแหน่ง

สร้างเมื่อ: 16/12/2013 อ่าน: 687 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 100 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 8 มกราคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)  จำนวน 100 อัตรา
ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ระดับการศึกษา :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.doae.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 8 มกราคม พ.ศ. 2557