TCDC เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

 7 ก.พ 2562    5,877 ครั้ง

TCDC เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2562

รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดการพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการอาคารหรือพื้นที่ งาน IT หรืองานจัดการที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถทำงานเป็นกะได้ (09:30-17:30 / 13:00-21:00) และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

4. มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

7. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

8. มีความคล่องตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

ขอบเขตงานเจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่

1. บริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ การอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ ให้มีประสิทธิภาพ

2. จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ฯ รวมถึงแผนการใช้ทรัพยากรสำนักงานและการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน

3. จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบแสง ภาพและเสียง ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกอาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตงานเจ้าหน้าที่เทศโนโลยีสารสนเทศ

1. ปฏิบัติงานดูแลอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบ บำรุงรักษาเชิงป้องกันให้พร้อมใช้งานเสมอ

2. บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ Hardware, Software และระบบเครือข่ายภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ

3. สรรหา ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Hardware, Software และระบบเครือข่ายภายใน เพื่อใช้ในการทำงานสนับสนุนแก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนโครงการต่างๆ

4. สนับสนุนงานทางด้านทรัพยากรกายภาพ และกิจกรรมของสำนักงาน

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 052 080 500 ต่อ 349 (อังคาร - อาทิตย์ 10:30 - 18:00)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร