โรงเรียนแหลมบัววิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 10 ต.ค 2561    3,083 ครั้ง

โรงเรียนแหลมบัววิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  (วุฒิปริญญาตรี สมัครได้)
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภาระงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) มีสัญชาติไทย
5) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

การรับสมัครติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแหลมบัววิทยา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
หมายเลขโทรศัพท์ 034-300-944