โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลระบบ IT

 11 ก.พ 2562    2,397 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลระบบ IT 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้ดูแลระบบ IT ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 25611 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) เพศชาย
(2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอิเล็คทรอนิค คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
(3) อายุไม่เกิน 35 ปี(นับจนถึงวันที่สมัคร)
(4) มีสัญชาติไทย
(5) มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
(6) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network
(7) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ เซิร์ฟเวอร์
(8) มีความสามารถซ่อมอิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้นได้
(9) มีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด/มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(10) มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(11) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(13) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549(โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติ ดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(14) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(15) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(16) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นๆ
(17) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
(18) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
(19) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน และตรงต่อเวลา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.075-447004

ประกาศรับสมัคร