โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2อัตรา

 2 เม.ย 2562    4,842 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
(11) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


2. ผู้ดูแลระบบ IT 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) เพศชาย
(2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(3) อายุไม่เกิน 35 ป(นับจนถึงวันที่สมัคร)
(4) มีสัญชาติไทย
(5) มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
(6) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network
(7) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ เซิร์ฟเวอร์
(8) มีความสามารถซ่อมอิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้นได้
(9) มีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปด/มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(10) มีประสบการณ์การทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(11) มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(13) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(14) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(15) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(16) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นๆ
(17) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
(18) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ในวันเสาร์- วันอาทิตย์ได้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
(19) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน และตรงต่อเวลา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3-19 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.075-447004

ประกาศรับสมัคร