โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 2 ส.ค 2562    5,773 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน
1. ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่ายน้ำ (เพศหญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะวิชาเอกพลศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำและดูแลสระว่ายน้ำ
-  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ครูผู้สอนวิชาดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกดนตรีสากลหรือดนตรีศึกษาหรือดุริยางคศิลป์
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3.  นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์-การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและกำหนดอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร

4. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 11000 บาท
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร 750 ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร