โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 9 พ.ค 2562    2,600 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขาหรือวุฒิการศึกษาอื่นๆที่โรงเรียนพิจารณาว่าเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้

2. เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 1 อัตรา  เงินเดือน 6000 บาท
- เพศหญิง วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา  เงินเดือน: 8000 บาท
- เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี , การจัดการทั่วไป , การเงิน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นหยุดราชการ โทร.08-8258-1538

ประกาศรับสมัคร