โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 2 เม.ย 2562    11,749 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ได้รับเงินเดือนอัตรา 7,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

(2) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย 2 อัตรา ได้รับเงินเดือนอัตรา 8,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีอายุไม่เกิน 40 ปี
- มีความสามารถในการดูแลเด็กระดับปฐมวัย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- มีใจรักในวิชาชีพครู
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารบุคคล โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร