โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

 6 เม.ย 2562    8,494 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาประถมศึกษา 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สาขาสังคมศึกษา 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร