โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครู จำนวน 1 อัตรา

 6 ก.พ 2562    3,643 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครครู จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก/โทประถมศึกษา หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.พ. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.0-5423-7399 ต่อ 3826

ประกาศรับสมัคร