โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) รับสมัครอาจารย์ สาขาประถมศึกษา 2 อัตรา

 13 พ.ย 2560    1,736 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) รับสมัครอาจารย์ สาขาประถมศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5295
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)
อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท 30,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา
2. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
3. มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรนานาชาติมาก่อน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ ทุกระดับชั้น
2. จัดทำสมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา
3. จัดการเรียนการสอน บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน
4. วัดและประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน และรายงานให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบ
5. ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
6. สังเกต ศึกษานักเรียน แนะแนว ปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
7. ดูแลห้องเรียน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ ให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน
8. ดูแล ปกครองนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามพระราชบัญญัติการศึกษา และตามปณิธาน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และจุดเน้นของหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียน
9. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมตามวันสำคัญ เป็นต้น
10. อยู่เวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนานาชาติ
11. ดูแลการเข้าแถว การรับประทานอาหาร การนอน ตลอดจนการเรียนนอกห้องเรียนของนักเรียนนานาชาติ
12. ปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15681 , 15697 หรือ 02-662-3180-7 ต่อ 211

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


ประกาศรับสมัคร