โรงเรียนวัดแม่เตย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย

 10 ก.ย 2562    1,881 ครั้ง

โรงเรียนวัดแม่เตย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาอนุบาล ตามที่ กค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ออกให้โดยคุรุสภา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-8790-9456

ประกาศรับสมัคร