โรงเรียนวัดหัวเด่น รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 13 มี.ค 2561    776 ครั้ง

โรงเรียนวัดหัวเด่น รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-19 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน  1 อัตรา
3. เป็นผู้ที่สามารถสอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดหัวเด่น ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.06-1659-0815

ประกาศรับสมัคร