โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

 29 ม.ค 2562    3,220 ครั้ง

โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ด้วย โรงเรียนวัดดอนชัย หมู่ที่6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน(วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกประถมศึกษา หรือ คณิตศาสตร์ หรือ สังคมศึกษา หรือ พลศึกษา หรือ ดนตรี หรือ หรือนาฏศิลป์ หรือแนะแนว หรือเกษตร หรือ ภาษาไทย หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 7,000 บาท/ เดือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1.  มีสัญชาติไทย
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่29 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
(โทร.062 8597973) และ ( 082-482-7340 )
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร