โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

 6 ก.ค 2562    405 ครั้ง

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีความรู้ ระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาจีน /การสอนภาษาจีน หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( ถ้ามี )
3) หรือมีใบผ่านการปฏิบตั ิงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4. มีความรู้ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การเรียนการสอนเป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร